english
 
Warszawa, 19 grudnia 2014
Publiczne konsultacje nowego Zbioru Dobrych Praktyk
Więcej informacji
>Rozwiń
Gdańsk, 6-8 maja 2015
Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego 2015
Więcej informacji
>Rozwiń
O_NAS
ŁAD_KORPORACYJNY_NA_GPW
WSPÓŁPRACA
REGULACJE
PUBLIKACJE
LINKI
PYTANIA_I_ODPOWIEDZI
 
 
Pytania i odpowiedzi
Dobre praktyki spółek notowanych na GPW
Szukana_fraza
Kategoria: 1. Pytania dotyczące kwestii ogólnych

1. Proszę o informację, kiedy zostaną opublikowane dodatkowe materiały, omówienia dotyczące "Dobrych Praktyk", a także przesłanie planu kampanii informacyjnej związanej z "Dobrymi Praktykami".
Mając na względzie prawidłową interpretację przez spółki giełdowe zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW" oraz właściwe wypełnianie przez emitentów obowiązków raportowania związanych z ładem korporacyjnym, Giełda będzie organizować warsztaty i konferencje edukacyjne, poszerzające wiedzę emitentów w zakresie zasad ładu korporacyjnego. Terminy oraz zakres tych szkoleń będą zamieszczane na stronie internetowej www.corp-gov.pl . Działalność edukacyjną będą prowadzić także organizacje partnerskie w ramach programu "GPW EduPartner Dobre Praktyki". Informacje o tym programie znajdują się na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl .
2. Czy konieczne jest podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie odnośnie zakresu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego?
Nie. Podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie odnośnie zakresu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego nie jest konieczne.
3. Gdzie można znaleźć Załącznik nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.? Czy został on opublikowany w jakimś dzienniku urzędowym? Jakie są prawne podstawy jego stosowania?
Załącznik ten można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej oraz na stronie www.corp-gov.gpw.pl . W krajowym porządku prawnym Państwa Członkowskiego zalecenia Komisji Europejskiej nie mają mocy obowiązującej, jednakże Zalecenie to obowiązuje spółki zgodnie z treścią zasad „Dobrych praktyk…”. www.corp-gov.gpw.pl . W krajowym porządku prawnym Państwa Członkowskiego zalecenia Komisji Europejskiej nie mają mocy obowiązującej, jednakże Zalecenie to obowiązuje spółki zgodnie z treścią zasad „Dobrych praktyk…”.
4. Co powinien zawierać życiorys zawodowy członków organów spółki?
Życiorys ten powinien zawierać podstawowe informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym członka rady nadzorczej.
5. Czy pod pojęciem członka organów spółki mieści się również prokurent?
Nie.
6. Czy istnieje centralna ewidencja osób nabywających i odsprzedających akcje, a w przypadku jej istnienia to kto ją prowadzi?
Taka ewidencja nie istnieje, jednakże w pewnym zakresie informacje na temat akcjonariuszy zbywających lub nabywających akcje spółek publicznych dostępne są w raportach bieżących przekazywanych przez emitentów. (podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).
7. Czy nie zebranie się rady nadzorczej zgodnie z art. 389 par. 3 ksh 3 razy a tylko 2 razy w roku będzie oznaczać naruszenie Dobrych Praktyk, (także gdy rada nie mogła się zebrać z przyczyn losowych)? Czy naruszenie któregokolwiek przepisu ksh, nawet dyspozytywnego jest też jednocześnie naruszeniem Dobrych Praktyk?
Zasady „Dobrych Praktyk…”, a także Regulamin Giełdy, nie zawierają obowiązku podjęcia przez organy spółki uchwały w zakresie implementacji zasad zawartych w tym zbiorze. Uchwały takie nie są potrzebne do wdrożenia zasad, kwestia ta jest obojętna z punktu widzenia implementacji Dobrych Praktyk.
8. Proszę o wyjaśnienie wątpliwości, czy Zarząd powinien podjąć uchwałę w sprawie przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.
Zasady „Dobrych praktyk…”, a także regulamin Giełdy, nie zawierają obowiązku podjęcia przez organy spółki uchwały w zakresie implementacji zasad zawartych w tym zbiorze. Uchwały takie nie są potrzebne do wdrożenia zasad iż kwestia ta jest obojętna z punktu widzenia implementacji Dobrych Praktyk.
9. Emitenci notowani na GPW powinni stosować zasady "Dobrych praktyk", podczas gdy spółki nie mają wpływu na decyzję członka rady nadzorczej i przestrzeganie przez niego zasad. Prosimy o komentarz w tej sprawie.
W interesie emitenta jest, aby wszystkie organy spółki były poinformowane o obowiązujących zasadach ładu korporacyjnego. Trzecia część zbioru "Dobrych praktyk" adresowana jest do członków rad nadzorczych i przestrzeganie tych zasad należy do członków rady nadzorczej. Zarząd spółki w przypadku, gdy dojdzie do naruszenia zasady zawartej w Zbiorze ma obowiązek przekazania raportu na ten temat w sposób analogiczny, jak w przypadku raportów bieżących oraz zamieścić ten raport na stronie internetowej spółki.
10. Czy spółka powinna dokonać zmian w swoich aktach korporacyjnych tych zapisów, które zostały wprowadzone ze względu na wymogi kodeksu dobrych praktyk z 2005 roku, a aktualne zasady dobrych praktyk przewidują już inne podejście? Chodzi tu np. o kryteria niezależności członków rady nadzorczej, wprowadzone do statutu spółki, zgodnie z kodeksem z 2005 roku, a które uległy zmianie w kodeksie obowiązującym od 1 stycznia 2008 roku.
To zależy od konkretnego przypadku. Jeżeli jednak postanowienie statutowe zawiera rzeczywiście tylko kryteria niezależności, to nie ma potrzeby zmiany statutu, nawet w razie ich rozbieżności z kryteriami, do których odsyłają Dobre Praktyki. Kwalifikacja członków jako niezależnych w oparciu o statutu nie ma bowiem znaczenia, istotna jest tylko kwalifikacja w świetle Rekomendacji UE do których odsyłają „Dobre Praktyki…”. Może się więc zdarzyć, że w świetle kryteriów statutowych, będących spuścizną poprzednich zasad, dany członek będzie miał cechę „niezależności”, a nie będzie jej miał według Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (lub odwrotnie). Istotne jest wyłącznie to, jak ta kwalifikacja wypadnie na gruncie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
11. Czy spółki, chcąc stosować zasady znowelizowanego kodeksu dobrych praktyk, powinny dokonać stosownych zmian w swoich aktach korporacyjnych, jak np. dostosowanie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej, zawartych w statucie spółki?
Implementacja „Zasad Dobrych Praktyk..” do dokumentów korporacyjnych nie jest wymagana i decyzja w tym przedmiocie pozostaje wewnętrzną sprawą spółki.
Wybierz kategorię:
1. Pytania dotyczące kwestii ogólnych


2. Pytania dotyczące spółek debiutujących na GPW


3. Pytania dotyczące CZĘŚCI I DPSN - REKOMENDACJE


4. Pytania dotyczące CZĘŚCI II DPSN - DOBRE PRAKTYKI ZARZADÓW


5. Pytania dotyczące CZESCI III DPSN – DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH


6. Pytania dotyczące CZESCI IV - DOBRE PRAKTYKI AKCJONARIUSZY


7. Pytania dotyczące raportów emitentów


8. Pytania dotyczące nowelizacji Dobrych Praktyk


Masz pytanie związane z ładem Korporacyjnym?

 

Giełda Papierów Wartościowych realizując cel promowania idei ładu korporacyjnego, w tym zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” wdrażanych od 1 stycznia 2008 podjęła decyzję o utworzeniu grupy partnerów edukacyjnych z całego kraju, którzy aktywnie włączyliby się we współpracę na rzecz rozwoju corporate governance w Polsce.

W tym też celu podjęto decyzję o wyłonieniu w drodze konkursu podmiotów, które stałyby się certyfikowanymi EduPartnerami GPW i realizowały wspólne spotkania, organizację szkoleń, warsztatów czy innych projektów o charakterze edukacyjnych. Miejscem komunikacji o działaniach GPW i EduPartnerów jest strona internetowa
www.corp-gov.gpw.pl
Dowiedz się więcej
 
2008 © GPW w Warszawie
Projekt: www.futurition.com